Egzamin tegoretyczny

*** Rozpoczęcie kursu 11.01.2022 godz 16.30 - Szkoła Podstawowa nr 6 - ZAPISY TRWAJˇ*** Rozpoczęcia następnego kursu dnia 25.01.2022 ***
Trzy godziny GRATIS


Egzamin teoretyczny przeprowadza się w sali egzaminacyjnej w formie testu:
  1. komputerowego - przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego wykorzystującego jednolite oprogramowanie wskazane i zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu
  2. pisemnego, w przypadku: - ubiegania się przez osobę egzaminowaną o pozwolenie, - awarii urządzenia egzaminacyjnego uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu w sposób, o którym mowa w pkt 1, - posiadania przez osobę egzaminowaną orzeczenia lekarskiego z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu w sposób, o którym mowa w pkt 1
Zakres egzaminu teoretycznego:
  • ilość pytań w teście zasadniczym - 18
  • dopuszczalna liczba błędów - 2
  • czas trwania egzaminu teoretycznego - 25 min
Każde pytanie zawarte w teście posiada jedną, dwie lub trzy odpowiedzi prawidłowe, przy czym jeżeli osoba nie wybrała dla określonego pytania wszystkich liter, oznaczających odpowiedzi prawidłowe, lub wybrała odpowiedź nieprawidłową, to należy uznać, że popełniła jeden błąd